top of page

Dear friends, the life is just journey. Try your best and smile with heart.

Every person has own journey, and whether how hard your life is, there still have moments that you will never forget and want to keep them forever. Yes! This is the place for that reason.

Tokyo Sept 27th 2018

 

Bạn này, cuộc sống này ngắn lắm. Mới hôm qua những người chúng ta yêu thương vẫn còn đó thì hôm nay lại là ngày phải nói lời chia tay họ. Nếu biết cuộc sống mỗi người là mong manh như vậy thì hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay.

bottom of page